Til hovedinnhold

Grønn teknologi

Det er forventet en sterk økning i behovet for elektrisk kraft i årene framover som følge av elektrifiseringen av stadig flere områder i samfunnet. Her kan du se hva vi vil fokusere på for å møte behovet for miljøvennlige energiløsninger. Kraftia Energi – et grønt energiselskap.

Foto: Dronebilde av et skogkledd landskap i solnedgang, med glitrende lysstråler som faller over treetoppene og et åpent jorde i forgrunnen.

Bærekraft i Kraftia

Økende behov for elektrisk kraft gjelder også i Kraftia sine områder, og vi har derfor søkelys på følgende områder: 

  • Det produseres ikke nok elektrisk kraft til å dekke det framtidige behov. Kraftia Tjenester drifter 6 kraftverk og gjennom små og store prosjekter sørger våre ansatte for at anleggene forbedres og mulige økninger i produksjonen realiseres.
  • På grunn av høye strømpriser installerer stadig flere solcelleanlegg til eget bruk.  Kommersielle solcelleparker er under planlegging flere steder. For Midtnett er det en prioritet å legge til rette i nettet for slik ny produksjon.
  • I 2025 skal det ikke lenger selge biler som drives med fossilt drivstoff. En så rask overgang til el-biler forutsetter gode ladeløsninger hjemme, på hytta og langs veien. Forsterkning av strømnettet slik at nok kraft kan distribueres er en utfordring Midtnett planlegger for å møte.
  • Hydrogen er et drivstoff som vil få en betydelig større utbredelse. Kraftia er deltager i et forprosjekt som vurderer mulighetene for lokal produksjon av hydrogen i Modum. Andre deltagere er Modum kommune og Glitre Energi.
  • Kraftia har som mål å redusere egne utslipp. Et forprosjekt for solenergi til drift av egne bygg er igangsatt. Når tjenestebiler skal skiftes vurderes det om en elbil kan anskaffes til formålet.
Foto: Person som ser oppover.

Prosjektoversikt

Foto: To personer iført arbeidstøy som går på toppen av et vannkraftverk

TYRVI Hydrogenverdikjeder

Prosjektet har utredet mulighetene for hydrogenproduksjon i Modum fra fornybare energikilder, og mulighetene for lokalt forbruk av hydrogenet.

Foto: Person som arbeider med vedlikehold av elektriske kontrollpaneler.

Produksjonsplanlegging og optimalisering

Som følge av den raske tekniske utviklingen innenfor digitalisering, overvåkning og styring, får vi stadig tilgang til mer avanserte verktøy.

Foto: Person med nettbrett ser på måleinstrument

Rehabilitering og oppgradering

Gjennom vedlikehold og utbedringer har vi øket produksjonskapasiteten betydelig i flere av våre kraftverk de siste årene.

Foto: To personer iført arbeidstøy som står ved rekkverk og ser ned fra et vannkraftverk

Ny vannkraftproduksjon

Vi har på nytt begynt å se på muligheter for utbygging av nye små vannkraftverk i våre tre eierkommuner (Modum, Sigdal og Flesberg).

Foto: Innsiden av Ramfoss kraftverk

Ramfoss kraftverk

I Ramfoss kraftverk har vi de siste årene overhalt og modernisert store deler av produksjonsutstyret vårt.

Foto: Innsiden av Sønsteby kraftverk

Sønsteby kraftverk

I Modum kommune sitt vannverksanlegg ved Sønsteby, har vi installert en liten turbin som utnytter kommunens drikkevann til kraftproduksjon.

Foto: Dronebilde av tett skog med grønne tretopper opplyst av ettermiddagssolen

100% grønn energi

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Hvis vi skal nå målene om kutt i utslipp av klimagasser, krever det en stor omstilling av hele samfunnet. Også i våre lokalsamfunn.

Hovedfokuset vårt er hvordan vi kan bidra til at privatkunder, næringsliv og offentlig sektor får nok strøm via nettet til å dekke sitt økte kraftbehov, og tilrettelegge for økt produksjon. I tillegg jobber vi ikke minst med hvordan Kraftia-konsernet kan redusere eget klima-avtrykk. Vi har besluttet å installere solcelleanlegg ved hovedkontoret vårt.

Vi vil også fremover vurdere om en el-bil dekker behovet når det er nødvendig å kjøpe ny bil. Sammen med flere andre aktører jobber vi med å utrede muligheter rundt produksjon og anvendelse av hydrogen i Modum-regionen.

Logo Kraftia

Kraftia i tall

Kraftia driver sin virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg, og leverer kritisk infrastruktur, i form av utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og fibernett.